Sep 24, 2011

॥ प्रबोधवर्त्म ॥

वीर्यमौनं मरुछादनेन सनातनदृष्टिगतिं तते ।
रूपनिशा कर्मपूर्णिमां प्र चञ्चलहेमज्यौत्स्नं शेते ॥
तदैकेनोभन्ताभ्यां सारेण निश्चितक्रमेण गच्छेत्प्रति ।
यौनालिङ्गने मुखमभिज्ञाय मुक्त्वात्मानमात्मानं विन्देत् ॥

No comments:

Post a Comment