Sep 26, 2011

॥ अवतारः ॥

महती मर्वी दिवसमन्धमश्रमः कर्कस्त्वहार्यमर्थम् ।
चक्षुषि तमस्सर्वगं चक्रमभेद्यो मन्युररोध्यं दूत्यम् ।
रजसो योधा रजसि पुर्य अश्रुतं श्रव्यमभूतं भव्यम् ॥

No comments:

Post a Comment