Sep 26, 2011

॥ एकान्तदण्डः ॥

कोणान्मृगितस्य सर्वाङ्विवारः ।
गिरिशिखरान्मण्डलाक्षदृष्टिः ।
गृहीतो भासांशुरदर्शगोले ।
तनुया त्वात्मानं पङ्कात्केशेन ।
भूयतेऽधस्पदे सुरपूःसोपानम् ।
आत्मात्मपाणावेकान्तदण्डः ॥

No comments:

Post a Comment